Nii Senuman b’a yira an na ko an kɛra Ala deenw ye. N’an kɛra Ala deenw ye, an bena niyɔrɔ fana sɔrɔ Ala fɛ, an ni Krista bena o sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.

Aw be kuma min mɛnna ne fɛ, o tɛ ne yɛrɛ ka kuma ye, nga n Faa min ye n ci, ale ta lo.Ne y’o koo bɛɛ fɔ aw ye ka ne to aw cɛma.Nga Dɛmɛbaga, min ye Nii Senuman ye, n Faa bena min ci n tɔgɔ la, ale ben’aw kalan koo bɛɛ la, ani ne ye koo minw bɛɛ fɔ aw ye, a ben’aw hakili jigi o bɛɛ la.147
  visiteurs
  226
  visites
  0
  j'aime