Nii Senuman b’a yira an na ko an kɛra Ala deenw ye. N’an kɛra Ala deenw ye, an bena niyɔrɔ fana sɔrɔ Ala fɛ, an ni Krista bena o sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.

Aw be kuma min mɛnna ne fɛ, o tɛ ne yɛrɛ ka kuma ye, nga n Faa min ye n ci, ale ta lo.Ne y’o koo bɛɛ fɔ aw ye ka ne to aw cɛma.Nga Dɛmɛbaga, min ye Nii Senuman ye, n Faa bena min ci n tɔgɔ la, ale ben’aw kalan koo bɛɛ la, ani ne ye koo minw bɛɛ fɔ aw ye, a ben’aw hakili jigi o bɛɛ la.307
  visiteurs
  573
  visites
  0
  j'aime
Ala ka sariyaw

I ka Matigi i ka Ala kanu n’i dusu bɛɛ ye, ani kɔnɔ bɛɛ ye, n’i hakili bɛɛ ye, ani i barika bɛɛ ye.

Kelen (1) I ka Matigi i ka Ala bato, ka baara kɛ ale kelenpe ye.
Fila (2) I kana joow ni batofɛn bato, ka baara kɛ olu ye.
Saba (3) I kana Matigi i ka Ala tɔgɔ wele gwansan.
Naani (4) I hakili jigi sibiri lafiɲɛlon na.
Looru (5) I k’i baa n’i faa boɲa.
Wɔɔrɔ (6) I kana mɔgɔ faga.
Wolonwula (7) I kana kakalaya kɛ.
Seegi (8) I kana soɲali kɛ.
kɔnɔntɔn (9) I kana galon seereya kɛ.
Tan (10) I ɲaa kana bɔ i tɔɲɔgɔn ka fɛɛn na, a so, a muso, a baaraden cɛ, a baaraden muso, a ɲaamɛɛ, a fali, i ɲaa kana bɔ i tɔɲɔgɔn ka fɛɛn si na.

I k’i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ.

Amin.

27/12/2020

Ala daali cogo

Aw ka kan ka Ala daali cogo min na, o filɛ :

An Faa min be sankolo la, i tɔgɔ ka boɲa.
I ka masaya ka na.
I sago ka kɛ dugukolo kan i ko a be kɛ sankolo la cogo min na.

An ka bii makoya dumuni d’an ma.
I k’an ka filiw yafa an ma. i ko an fana be yafa tɔw ma cogo min na n’u filila anw ma.
Kan’a to kɔrɔbɔli ka se an ma, nga an tanga kojugu ma.

Bari masaya, ni sebagaya, ani nɔɔrɔ y’i ta ye waati bɛɛ.

Amiina

27/12/2020