Nyanmɩan Anʋan Ɛjɔlɛ

Yɛ tɩ Nyanmɩan ammaMiin man ɛmɔ mala fufɔlɛ : ɛmɔ hulo bɛ nwʋn. ɛmɔ hulo bɛ nwʋn kɛ m gbinlin n guloli ɛmɔ’n. Zʋan 13.53
  visiteurs
  70
  visites
  0
  j'aime