Nyanmian ndɛɛ aɲi Mɔlɔfʋ aniɛ nun

Nyanmian aja difʋɔ bɛ ba Nyanmian wa Yeshua nunSɛ amɔ kulo min, amɔ di min mmala mɔ. Sanran bɔ si min mmala mɔ asa bɔ di bɛ sʋ, sanran sɔ ɔ kulo min ɔ. Sanran ɛka bɔ ngulo man min, sanran sɔ ɔ nni man min ndɛɛ mɔ. Kʋsʋ ndɛɛ amɔ a tili kɛ, ɔ nma min bɔbɔ, Kʋsʋ min Si bɔɔ sɔman min. Kele ɛka bɔɔ ba min bɔbɔ, nti min bɔbɔ Kele, Kʋsʋ min Si bɔɔ sɔman min. Jean 7:1 Jean 14:15.21.24.https://www.obv.ci/?mid=1605019308201110

94
  visiteurs
  234
  visites
  1
  j'aime