Nyanmian ndɛɛ aɲi Mɔlɔfʋ aniɛ nun

Nyanmian aja difʋɔ bɛ ba Nyanmian wa Yeshua nunSɛ amɔ kulo min, amɔ di min mmala mɔ. Sanran bɔ si min mmala mɔ asa bɔ di bɛ sʋ, sanran sɔ ɔ kulo min ɔ. Sanran ɛka bɔ ngulo man min, sanran sɔ ɔ nni man min ndɛɛ mɔ. Kʋsʋ ndɛɛ amɔ a tili kɛ, ɔ nma min bɔbɔ, Kʋsʋ min Si bɔɔ sɔman min. Kele ɛka bɔɔ ba min bɔbɔ, nti min bɔbɔ Kele, Kʋsʋ min Si bɔɔ sɔman min. Jean 7:1 Jean 14:15.21.24.https://www.obv.ci/?mid=1605019308201110

300
  visiteurs
  653
  visites
  1
  j'aime
ɛjɔrɔ lilɛ nin ɛjɔrɔ Difuɔ.

Siɛ bɔbɔ nni man ɛjɔrɔ, Baa yiɛ ɔ di ɛjɔrɔ mɔ.

Fuluwa (Zan 5:22)

29/12/2020

Siɛ Nianmian ɛjɔlɛ (ndɛɛ) ti Nanhɔlɔ nin Ngʋan.

Famian Yesua seli yɛ kɛ "Min ti kelefʋɔ, asala Min ti Famian, ɔ ti Nanhɔlɔ"

Famian Yesua, Siɛ Niamian wa, ɔ seli yɛ nanhɔlɔ bɔɔ ba yi Si Nianmian nun, ɔ bisali yɛ kosan kɛ :

Amɔ fɛlɛ min kelefʋɔ asala amɔ fɛlɛ min Famian. Sɛ amɔ fɛlɛ min sɔ, ɔ ti nanhɔlɔ, afiin Min ti kelefʋɔ, asala Min ti Famian.

Nzu ti yiɛ amɔ fɛlɛ min : "Famian, Famian", asa amɔ yɔ man ndɛɛ ɛka min kan kele amɔ yɔ?.

Sanran ɛka si asala di Min ndɛɛ mɔ, sanran sɔ ɔ kulo min ɔ. Min bɔbɔ nin Min Si ba kulo yi.

Sɛ amɔ kulo min, amɔ lɛ di min mmala mɔ sʋ.

Amen.

24/12/2020

Famian Nianmian mala mɔ.

Amɔ kulo amɔ Nianmian, nin amɔ ahʋnlʋnba kʋla, nin amɔ kala kʋla, nin amɔ angʋnndan kʋla, nin amɔ faanga kʋla. (Kinndɛ fuluwa ɛka nun : Matthieu 22.37, Marc 12.30, Luc 10.27, Marc 12.29, Deuteronome 6:5, Deuteronome 11:1, Deuteronome 30:6).

kun (1) Amɔ sʋ Nianmian kʋnmgba.

nyon (2) Nan sʋ amʋan.

nzan (3) Nan fɛlɛ Nianmian dunman, mgbaan.

nnan (4) Jɔlɔ wɔ Nianmian Saba cian.

nnun (5) Bʋ wɔ si nin wɔ nin, bɛ sanran.

nzian (6) Nan kun sanran.

nzu (7) Nan di balahalɛ, nan di bianhalɛ.

mɔcuɛ (8) Nan wua.

ngʋnlan (9) Nan tʋn sanran sʋan. Nan di ato.

Bulu (10) Nan bʋlʋ wɔ miangʋn sua, nan bʋlʋ wɔ miangʋn yi yi, yi blasua sʋfʋ, yi biesua sʋfʋ, yi nanlɛ, yi afrumu, nan bʋlʋ nincefii kɛ diɛ wɔ miangʋn.

Kulo wɔ mianngʋn kɛ, ɛ fa kulo wɔ bɔbɔ, wɔ wʋn saa. (Kinndɛ fuluwa ɛka nun : Marc 12.31, Romains 13.9, Galates 5.14, Jacques 2.8-11, Levitique 19.13, 19.14, 19.15, 19.17, 19.18, Matthieu 5.43, Matthieu 19.18-19, Jean 14.21, Jean 14.23, Jean 14.24).

02/12/2020